Koronatilanne on riski nuorten hyvinvoinnille ja kehitykselle

Poikkeustila koettelee monia perheitä. Asiantuntijat korostavat, että lasten ja nuorten hyvinvointiin on kiinnitettävä nyt erityistä huomiota. 
Lukuaika: 4 min

Korona-aika on ajanut monen perheen jaksamisen ja pärjäämisen äärirajoilleen. 

Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi toukokuussa ensimmäisen osan lapsiperheille suunnatun avoimen kyselyn tuloksista. 43 prosenttia vastanneista vanhemmista kertoi korona-ajan aiheuttamasta psyykkisestä kuormituksesta ja sen aiheuttamista ongelmista.  

Poikkeusolot ja eristys ovat aiheuttaneet perheissä stressiä, väsymystä, pelkoja, riitoja parisuhteissa sekä taloudellista hätää. Neljäkymmentä prosenttia vastaajista arvioi oman selviytymisensä tulevaisuudessa nykyistä heikommaksi. Näin kertoivat myös sellaiset vanhemmat, joilla ei ole ollut aiemmin vaikeuksia selvitä arjesta.

”Ensi- ja turvakotien liiton arvion mukaan näyttää siltä, että eristystoimien aikana paljon lasten ja perheiden hätää on jäänyt kodin seinien sisäpuolelle”, vahvistaa liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Kaikille aika ei ole yhtä vaikea. Noin puolet vastanneista kertoi perheensä selvinneen koronakriisin aikana hyvin, ja pieni osa koki kriisin jopa lähentäneen perhettä.

Ammattilaisia huolestuttaa kuitenkin erityisesti se kolmannes vastaajista, jotka kertoivat, että heillä on ollut vaikeuksia selvistä koronakriisistä ja joilla myös tulevaisuus näyttää ahdistavalta. Näiden perheiden kohdalla on usein kasautuneita ongelmia ja arjen haasteita. Voimat ovat olleet valmiiksi vähissä, mutta nyt ne on venytetty äärimmilleen. 

APUA KORONA-AHDISTUKSEEN

-Vähennä uutisten seuraamista

-Pidä tiiviimmin yhteyttä läheisiisi

-Pidä huolta arkirutiinien säilymisestä, syömisestä, ulkoilusta ja riittävästä unesta.

-Rentoutumista ja rauhoittumista voi harjoitella myös itsenäisesti.

-Tarvittaessa apua voi hakea esimerkiksi tukipalveluista, chateista tai psykiatrin vastaanotolta. Internetistä löytyvät apupaikat on listattu esimerkiksi Nuortenlinkin sivuilla https://nuortenlinkki.fi/mista-apua/nettipalvelut

Apua haetaan eroihin ja väkivaltaan

Perheiden hätä konkretisoituu palveluiden piirissä. Ensi- ja turvakotien liitossa apua hakevien määrät olivat huhtikuun loppuun mennessä moninkertaistuneet ja esimerkiksi chattien aukioloaikoja oli lisätty 80 tunnilla. 

Väkivaltaan liittyvä avun hakeminen oli lisääntynyt huhtikuuhun mennessä 44 prosentilla. Liiton eropalveluihin otettiin maalis-huhtikuussa yhteyttä jopa 60 prosenttia enemmän kuin aiemmin. 

Huolta herättää myös päihteiden käytön lisääntyminen kodeissa. 

Riidat, erot, lähisuhdeväkivalta ja päihdeongelmat ovat haitallisia lapsuusajan kokemuksia, joiden käsittelyyn lapset tarvitsevat aikuisen apua. 

”Jos niistä ei ole mahdollista puhua ja käsitellä niitä turvallisen aikuisen kanssa, silloin kokemuksilla voi olla koko elämän mittaisia vaikeita psyykkisiä, fyysisiä ja taloudellisia seurauksia. Huomaamalla lapset ja nuoret sekä huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan, mahdollistamme hyvää kasvua ja tulevaisuutta”, Särkelä toteaa. 

Osalle perheistä korona-aika on tuonut mukanaan myös taloudellisia huolia. Lomautukset, työttömyys sekä koulu- ja työpaikkaruokailuiden puute näkyvät lompakossa. Jo pitkään kasvussa olleen lapsiperheköyhyyden pelätään lisääntyvän entisestään. 

Kriisiaika on näkynyt myös esimerkiksi A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin neuvontapalveluissa, jossa ovat korostuneet viiltelyyn ja itsetuhoisuuteen liittyvät kysymykset, ahdistus ja masentuneisuus. 

Särkelä toivoo, että monien vaikea taloudellinen tilanne muistettaisiin yhteiskunnassa myös nyt, kun koululaiset jäävät kymmenen viikon kesälomalle. Ensi- ja turvakotien liitto en ehdottanut tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi lapsilisien väliaikaista korotusta ja sitä, ettei lapsilisiä huomioitaisi toimeentulotukihakemuksissa tulona. 

”Kesäleirit ja erilaiset harrastusmahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä. Kun kyselyssämme nousi esiin perheiden taloudelliset ongelmat ja se, että kouluruokailun puuttuessa on ollut vaikeuksia saada raha riittämään ruokaluihin, myös ilmaiset puisto- ja muut ruokailut ovat tärkeitä osalle lapsista ja perheistä”, Särkelä sanoo. 

Ahdistusta ja itsetuhoisia ajatuksia

Mitä lapset ja nuoret sitten itse ajattelevat tästä kaikesta?

Nuortenmedia Demin, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lasten ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin nuorille teettämä kysely osoittaa, että nuoret kokevat koronatilanteen hyvin eri tavoin. Vastaajista lähes puolet koki koronaviruksen tuoneen jotain hyvää elämäänsä.

Selvä enemmistö kuitenkin kärsii koronatilanteen vaikutuksista. Huhtikuun alussa julkaistujen tulosten mukaan 68 prosenttia 13-19 -vuotiaista vastaajista kertoi, että koronavirus oli tuonut elämään huolia tai ongelmia tai pahentanut jo olemassa olevia. 

72 prosenttia nuorista kertoi ahdistuneesta olosta ja 64 prosenttia yksinäisyydestä. Yli puolet koki jaksamattomuutta, väsymystä sekä haasteita koulunkäynnissä. 13 prosenttia ilmoitti myös itsetuhoisista ajatuksista. 

Joka kolmas vastaaja olisi tarvinnut enemmän apua etäopiskeluun. Kaksi kuukautta jatkuneeseen etäkouluun liittyi ongelmia myös vanhemmille suunnatun Ensi- ja turvakotien liiton kyselyn perusteella.

”Etäkoulun aikana saadussa ohjauksessa ja tuessa on ollut koulujen välisiä eroja”, kertoo Särkelä.

Kouluun palattiin muutama viikko ennen kesälomien alkua. Opetushenkilöstön toivottiin kiinnittävän erityistä tarkkuutta lasten huoliin ja pärjäämiseen, mutta vielä toukokuun lopulla ei ollut havaintoja siitä, miten lapset ja nuoret tosiasiassa voivat. 

Asiantuntijat arvioivat, että lisäresursseja tullaan kuitenkin kaipaamaan myös jatkossa. Esimerkiksi sosiaalialan ammattilaisia edustavan Talentian teettämässä kyselyssä lähes 80 prosenttia sosiaalialan ammattilaisista arvioi asiakkaidensa tarvitsevansa nykyistä enemmän apua koronatilanteen rauhoituttua. Reilu 70 prosenttia vastaajista arvioi asiakasmäärien yleisesti kasvavan.

”Nyt pitää uskaltaa kysyä lapsilta ja nuorilta, miten he voivat ja ohjata heidät tarpeen mukaan heidän tarvitsemansa avun piiriin. Jos palveluista nyt leikataan, lapset ja nuoret jäävät ilman tukea ja heidän ongelmansa vaikeutuvat”, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Särkelä toteaa. 

Nuoret tarvitsevat aikuisia

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen uskoo, että kriisiajan keskellä myös nuorisotyölle olisi huutava tarve. Jotta koronakriisistä koituvia pitkäaikaisia haittoja voitaisiin vähentää, tarvitaan resursseja ja toimenpiteitä Asikaisenkin mukaan monella eri osa-alueella.

”Tarvitaan panostuksia matalan kynnyksen lasten ja nuorten psykososiaaliseen tukeen, esimerkiksi kouluissa toteutettavan oppilas- ja opiskeluhuollon kautta. Lisäksi tuki oppimiseen on hyvin tärkeää, jottei lapsille ja nuorille jää pysyvää vajetta oppimiseen. Osalle etäopiskelu toimii, mutta iso osa nuorista kokee haasteita oppimisessa”, Asikainen luettelee. 

Vaikka jalkautuvaa työtä ei ole voitu poikkeustilan rajoitusten aikana tehdä, on nuorisotyöllekin löytynyt muita kanavia. Allianssi teetti nuorisotyöntekijöillä kyselyn, josta kävi ilmi, että noin 80 prosenttia vastanneista kertoi nuorisotyön siirtyneen poikkeustilan aikana digitaalisille alustoille. 

”Tätä kautta on tavoitettu myös uusia nuoria nuoristyön palveluiden piiriin, esimerkiksi nuoria, jotka eivät aiemmin ole välimatkan takia voineet osallistua nuorisotiloilla tapahtuvaan toimintaan. Nuorisotyön tarve ei siis ole vähentynyt, mutta sen toteuttamisen muoto on muuttunut.”

Monen muun tahon tavoin myös Allianssi ry on ottanut kantaa sen puolesta, ettei leikkauksia ja lomautuksia kohdistettaisi lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin tahoihin, kuten nuorisotyöntekijöihin. Nuoret kaipaavat kohtaamisia niin poikkeusaikana kuin sen jälkeenkin. 

”Jos tilanteeseen haluaa hakea vertailukohtaa, niin 90-luvun lamassa säästettiin juuri ennaltaehkäisevästä työstä. Siitä on sittemmin maksettu kalliisti kohonneina mielenterveyden haasteina”, Asikainen muistuttaa.

Lähteet:

Ensi- ja turvakotien liitto – Päihteiden käyttö perheissä huolestuttaa järjestöjä: Perheitä autettava nyt – Kuntia voi uhata kallis jälkipyykki  https://ensijaturvakotienliitto.fi/paihteidenkaytto-perheissa-huolestuttaa-jarjestoja-perheita-autettava-nyt-kuntia-voi-uhata-kallis-jalkipyykki/

Väestöliitto – Nuoret kokevat ahdistusta ja saavat voimaa sosiaalisista kontakteista koronatilanteessa https://www.vaestoliitto.fi/?x27375=11098339

Ensi- ja turvakotien liitto – Kysely: Osalla lapsiperheistä vaikeuksia selvitä koronan keskellä ja jatkossa https://ensijaturvakotienliitto.fi/kysely-osalla-lapsiperheista-vaikeuksia-selvita-koronan-keskella-ja-jatkossa/

Talentia – Selvitys: Sosiaalipalvelujen asiakkaiden hyvinvointi ja asiakasturvallisuus ovat uhattuina – Korona heikensi mahdollisuuksia saada apua

Tykkäsitkö lukemastasi? Tilaa Freestyle-lehti ja lue lisää mielenkiintoisia juttuja! Tuet samalla ehkäisevää päihdetyötä nuorisolle. 

Jaa artikkeli:
Jaa artikkeli:
Lue seuraavaksi: